Sestava dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Důvod a způsob založení Na základě ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ustanovení § 16 zákona č. 564/1900 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 27 zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů vydává Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 23/01 ze dne 29. května 2001.
Organizační struktura
Kontaktní spojení Telefon: +420 377 477 510
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www: ssinfis.cz
Kontaktní a poštovní adresa

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G
ředitelství
Klatovská 200 G, 301 00 Plzeň
Úřední hodiny V pracovních dnech od 8 do 14 hodin
Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka i5yxq55
Případné platby lze poukázat 39030311/0100
00574406
DIČ CZ00574406
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Školní řád
Organizační řád
Plán práce
Výroční zpráva
Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění platných předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Příjem žádostí a dalších podání Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Dále viz seznam hlavních dokumentů
Sazebník úhrad za poskytování informací
Výroční zpráva 2018
2017
2016
2015
2014
// BBCLONE STATISTIC